Perkawinan Menuju Rumah Tangga Bahagia

Posted by tri novi handono Tuesday, March 12, 2013 0 comments

Prosesi
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai perjanjian biasa seperti perjanjian biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (mitsaqon gholidho), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah. (Q.S. An Nisa' ayat 1).
sabda Rosulullah SAW "Takutlah kepada Allah akan urusan perempuan, sesungguhnyakamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Alloh" (H.R. Muslim).

Dasar perkawinan menurut Islam adalah melaksanakan :
  1. Firman Allah SWT (QS. An Nur : 32) yang artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian  di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-nur : 32).
  2.  Sabda Rosulullah SAW:
    "......dan akupun juga nikah, maka siapa benci pada sunnahku berarti bukan termasuk umatku (H. Muttafaqun alaih).
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmat, agardapat melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia. Allah berfirman "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah telah kamu berpasangan (berjodoh-jodoh) agar kamu dapat merasakan ketenangan, diikat rasa kmenjadikan asih sayang dan saling mencintai. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi pertanda bukti-bukti bagi orang-orang yang berfikir (QS. Arrum ayat 21).

Adapun hikmah perkawinan bagi umat manusaia khususnya umat Islam sebagai berikut :
  •  Melaksanakan perkawinan merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.
  • Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat.
  • Dapat terbentuk suatu rumah tangga yang bahagia, damai, tentram serta kekal disertai rasa kasih sayang antar suami istri.
  • Dapat diperoleh garis keturunan yang syah,jelas dan bersih, demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
  • Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makluk yang terhormat diantara makluk-makluk Allah yang lain.
3. Walimah Perkawinan (perjamuan kawin)
Agama Islam menganjurkan setiap ada akad nikah agar diadakan upacara walimah (perjamuan nikah), manfaat walimah ialah keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut mendo'akan mempelai berdua dan mengetahui pula secara syah hubungan antara keluarga menurut hukum dan agama. Rosulullah bersabda "Adakan walimah (perjamuan kawin) walaupun dengan meyembelih seekor kambing." (HR. Al-Bukhori).
Rosulullah SAW bersabda :
"Sejelek-jeleknya makanan ialah makan walimah (perjamuan kawin) yang diundang orang-orang kaya dan dibiarkan orang-orang miskin." (HR. Al-Bukhori dan Muslim). 
       
Semoga Bermanfaat
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Perkawinan Menuju Rumah Tangga Bahagia
Ditulis oleh tri novi handono
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://noviarema.blogspot.com/2013/03/perkawinan-menuju-rumah-tangga-bahagia.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.

0 comments:

Post a Comment